कुडी छात्रावास निर्माण प्रगति पर

Latest news of our community.

www.rawnasampark.com

कुडी छात्रावास निर्माण प्रगति पर

  • by Admin
  • 1970-01-01 00:00:00

"जोधपुर, 5 जुलाई 18 रावणा राजपूत समाज छात्रावास कुडी का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।"